Działy ośrodka:

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
I ENERGETYCZNYCH


Kontakty:

Starszy inspektor Anna Placha | tel. 94 35 52 321 | pokój 02
Inspektor Anna Bielańczuk | tel. 94 35 52 321 | pokój 02


Obsługa interesantów w sprawie dodatków mieszkaniowych odbywa się:
poniedziałek - środa - od 8.00 do 12.00
czwartek - od 11.00 do 15.00
piątek - dzień bez interesanta

Zakres działań;
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych              - wydawanie decyzji administracyjnych, przyznających lub odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego
- terminowe wypłacanie dodatków i ryczałtów (kasa MOPS lub przelewem na konta bankowe)
- sprawozdawczość z zakresu dodatków mieszkaniowych 

Ogólne zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych
Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , o których mowa powyżej jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę założenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury tj. 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty tj. 1500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonych powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 m2 - dla 1 osoby, 40 m2 - dla 2 osób, 45 m2 - dla 3 osób, 55 m2 - dla 4 osób, 65 m2 - dla 5 osób, 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Do tych powierzchni przelicza się ponoszone opłaty w przypadku zajmowania mieszkania o większej powierzchni jednakże powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż 30%. Możliwe jest również przekroczenie dopuszczalne powierzchni normatywnej do 50% lecz dotyczy to jedynie specyficznych mieszkań gdzie suma powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% całkowitej powierzchni użytkowej mieszkania. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju (wymagany stosowny dokument tj. orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wskazujące na konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane przed 22 XI 04 wraz z zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego potwierdzające poruszanie się na wózku lub konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego stanową następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
- najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do użytkowania lokalu (z wyjątkiem wymienionych poniżej) - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
- członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłat za energię cieplną;, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomości; wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnym stanowiącym ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną; i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego na okoliczność potwierdzenia powierzchni użytkowej domu, łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz wyposażenia technicznego zajmowanego domu jednorodzinnego dostarcza dokumenty (zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego) lub składa oświadczenie. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się: 

- wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy (obecnie stawka bazowa za 1 m2 wynosi 3,50 zł/m2)
- opłaty poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, o których mowa powyżej w wysokości 100% naliczanych i ponoszonych wydatków. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa powyżej, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotę stanowiącą:

- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.

 jeżeli miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury tj. 1544,70 zł, lecz nie przekracza 175% tej kwoty tj. 1802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najniższej emerytury tj. 1029,80 zł lecz nie przekracza 125% tej kwoty tj. 1287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 60% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego rażących dysproporcji między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym. Wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego. Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wówczas decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. w wypadku uregulowania należności w terminie dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Osoba, w stosunku do której z powodu nie uregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Do składanego prawidłowo wypełnionego wniosku i potwierdzonego przez zarządcę domu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.)
- szczegółowy wykaz ponoszonych opłat z miesiąca w którym składany jest wniosek – karta opłat za mieszkanie,
- zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje (lub odcinki) określające aktualne wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, odcinki lub zaświadczenia potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokości pobieranych przez studentów stypendiów,
- w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno-rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.

UWAGA
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatek Energetyczny

Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

Na dzień składania wniosku o dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

wynosi:

10,94 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.

15,19 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

18,23 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wniosek o dodatek energetyczny należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w pokoju nr 2.wniosek o dodatek mieszkaniowy (82kB) word

wniosek o dodatek energetyczny (304kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (14 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (14 lutego 2009, 17:06:07)

Ostatnia zmiana: Anna Waligórska (21 stycznia 2021, 12:04:58)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15605