Działy ośrodka:

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Kontakty:                                                                                                                          - Kierownik Działu Anita Silska | tel 94 35 52 318 | pokój 4
- Starszy Inspektor Bożena Małota | tel 94 35 52 320 | pokój 3
- Starszy Inspektor Justyna Gliwa | tel 94 35 52 320 | pokój 3
Starszy Inspektor Mariola Graczyk | tel 94 35 52 317 | pokój 6 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów tel. 94 35 52 393 pok. 6

- Podinspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej  Andżelika Ziomko | tel 35-52-317 ; pokój 6
- Podinspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej  Katarzyna Kłyk | tel 35-52-316 ; pokój 7
- Podinspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej  Magdalena Pancewicz  | tel 35-52-316 ; pokój 7

Zakres zadań:

 Do zadań Działu Świadczeń Pomocy Społecznej (DS.I) należy:

prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń pomocy społecznej i potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, a w szczególności:

1) rozpatrywanie rodzinnych wywiadów środowiskowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa

2) wprowadzanie do systemu danych zawartych w rodzinnych wywiadach środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych Ośrodka oraz planów pomocy udzielanej świadczeniobiorcom

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

4) sporządzanie decyzji administracyjnych

5) sporządzanie list wypłat, zapewnienie prawidłowych i terminowych wypłat tych świadczeń

6) sporządzanie list wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustalonego przez sąd

7) weryfikacja rachunków i faktur za realizację świadczeń pomocy społecznej w zakresie ich zgodności z zawartymi umowami i wydanymi decyzjami administracyjnymi

8) weryfikacja rachunków i faktur za realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w zakresie ich zgodności z wydanymi decyzjami administracyjnymi

9) współpraca ze szkołami w zakresie organizacji świadczenia posiłków uczniom w czasie nauki w szkole

10) przeprowadzanie okresowych kontroli realizacji umów na świadczenie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole

11) sporządzanie zaświadczeń na wniosek klienta

12) sporządzanie zaświadczeń i informacji na wniosek uprawnionych organów o świadczeniach przyznanych klientowi przez Ośrodek

13) dokonywanie comiesięcznej analizy wykorzystania środków finansowych na realizację świadczeń pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne klientów pomocy społecznej i poziomu zaangażowania środków w planie finansowym Ośrodka

14) prowadzenie zakładowej składnicy akt.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - informacja na rok szkolny 2020/2021

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że obowiązują następujące akty prawne dotyczące przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg:

· Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg – Uchwała Nr XXXIII/452/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013 r w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg;

· Uchwała Nr XII/155/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 października 2011 r w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  poz. 1327 z 2020r);

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. poz. 1507 z 2019r z późn. zm.).

Ponadto informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 528 zł na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego wydawane będą od 24 sierpnia 2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 w godzinach:

· Poniedziałek, wtorek, środa od 09.00 do 13.00;

· Czwartek od 11.00 do 15.00

Przyjmowanie wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów od dnia 01 września 2020r do 15 września 2020r w godzinach:

· Poniedziałek, wtorek, środa od 09.00 do 13.00;

· Czwartek od 11.00 do 15.00

Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu.

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przysługuje w formie:

· stypendium szkolnego,

· zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm,  narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 58 kodeksu postępowania administracyjnego).

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

· uczniom klas zerowych;

· uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,

· uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów w danym roku szkolnym nie przekracza rocznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 o Świadczeniach Rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa j.w.;

· uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego przy zachowaniu rozsądnej oceny sytuacji nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, pożar lub wypadek , w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia, śmierć rodziców lub opiekunów prawnych oraz konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

UWAGA !

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, została znowelizowana m.in. ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom.

W wyniku wejścia w życie zmian ustawowych, od dnia 01 lipca 2011 roku:

1. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",

2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Informujemy, iż w kolejnym roku szkolnym, tj. 2020/2021 przyznane uczniom stypendium szkolne przekazywane będzie, co do zasady, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów udokumentowanych zakupów i opłat wydatkowanych na cele edukacyjne (zgodnie z kwotą przyznanej decyzją administracyjną pomocy, lecz tylko do wysokości udokumentowanych wydatków uznanych przez organ).

Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub faktur (wystawionych na opiekuna ustawowego małoletniego ucznia bądź na pełnoletniego ucznia) dostarczonych do tutejszego organu do 10 dnia każdego miesiąca.  

Maksymalny termin dostarczenia powyższych dowodów zakupu wynosi:

· za okres wrzesień - grudzień 2020 r - do 10 grudnia 2020r,

· za okres styczeń - czerwiec 2021 r - do 10 czerwca 2021r.

Wobec powyższego apelujemy o jak najszybsze przedkładanie oryginałów rachunków lub faktur, celem realizacji refundacji w bieżącym roku budżetowym.

Wypłata środków przyznanych w ramach refundacji kosztów przekazywana będzie przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy strony, decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego lub w formie stosowanej przez MOPS w Kołobrzegu.

Informacje i sprawy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów udzielane są w siedzibie MOPS Kołobrzeg i pod numerem telefonu:

94 35 52 393 w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa od godz.09.00 do 13.00, czwartek - od godz. 11.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty

· dowód osobisty do wglądu,

· w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia dowód osobisty ucznia do wglądu oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,

· aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,

· dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

o z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie,

o  tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie,

o z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie,

o z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie,

o zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,

· dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

o działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz zeznanie za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,

o działalność w formie uproszczonej - zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,

o działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

o działalność w formie karty podatkowej - decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

· odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,

· w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń

· zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

· stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

· w przypadku korzystania z pomocy OPS innego niż MOPS w Kołobrzegu  zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

· dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,

· oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

· oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.

Uwaga:
 W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15.

Do pobrania:

Wniosek_stypendium_szkolne2020.pdf (223kB) pdf

Wniosek_zasilek_szkolny2020.pdf (150kB) pdf

Oświadczenie_o_dochodach2020.pdf (70kB) pdf

Oświadczenie_o_dochodzie_12mc2020.pdf (68kB) pdf

Oświadczenie_o_działalności_gospodarczej2020.pdf (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009, 23:08:13)

Ostatnia zmiana: Damian Pabin (8 września 2022, 09:28:42)
Zmieniono: Aktualizacja zakresu zadań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13867