Działy ośrodka:

DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI BEZDOMNYMI

Dział podlega Zastępcy Dyrektora
ul. Zwycięzców 12 | 78-100 Kołobrzeg

Godziny urzędowania:
placówka czynna jest całodobowo

Kierownik działu:
- Anna Jodelis
tel.: 780 282 608 | bezpośredni nadzór nad działalnością działu 

Aspiranci pracy socjalnej (wychowawcy) | tel.: 780 282 608
- Ireneusz Sadownik
- Piotr Kotuch
- Dariusz Zieliński
- Krzysztof Kramarczyk

SCHRONISKO

Schronisko przygotowane jest na 30 miejsc noclegowych dla bezdomnych kobiet i mężczyzn posiadających ostatni stały meldunek na terenie miasta Kołobrzeg. Na terenie placówki mogą przebywać również matki z dziećmi. Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. Czynne jest całodobowo. Pomoc w postaci pobytu w Schronisku wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Bezpośrednią opiekę nad osobami przebywającymi w schronisku sprawują przez całą dobę wychowawcy - aspiranci pracy socjalnej. Mieszkańcy schroniska mają możliwość przebywania w ogrzewanych pomieszczeniach. Mają dostęp do pomieszczenia kuchennego gdzie samodzielnie mogą przygotowywać posiłki. Mogą również korzystać z prysznica, pralki. Na terenie obiektu znajduje się świetlica, w której podopieczni mogą spędzać czas wolny oglądając programy telewizyjne, grając w gry planszowe, czytając książki. Mieszkańcy schroniska zobowiązani są do dbania o porządek i estetykę pomieszczeń na terenie placówki oraz czystość wokół posesji. Ponadto pensjonariusze świadczą nieodpłatne prace na rzecz ośrodka polegające na pomocy przy rozładunku artykułów żywnościowych w magazynie Sezam, pomoc w organizacji imprez prowadzonych przez MOPS oraz wykonują inne prace zlecone przez wychowawców.

OGRZEWALNIA

Ogrzewalnia jest to miejsce, gdzie udzielana jest pomoc osobom bezdomnym, które znalazły się w trudnej sytuacji bytowej. Ogrzewalnia czynna jest całodobowo przez okres od 1 października do 30 kwietnia. Przygotowana jest na 15 miejsc. Mogą skorzystać z niej osoby posiadające ostatni stały meldunek na terenie miasta Kołobrzeg. Pomoc przyznana w formie tymczasowego pobytu w Ogrzewalni nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.
Bezpośrednią opiekę nad osobami przebywającymi w Ogrzewalni sprawują wychowawcy – aspiranci pracy socjalnej przy współpracy z pracownikami ochrony. Osobie przyjętej do Ogrzewalni zapewnia się miejsce w pomieszczeniu ogrzewanym, możliwość spożycia gorącego posiłku i skorzystania z gorących napojów (herbata, kawa). Osoby przebywające w Ogrzewalni mają możliwość sporządzenia we własnym zakresie  dodatkowych posiłków . Ponadto zapewnia im się środki higieny osobistej. Mają możliwość skorzystania z prysznica,pralki. W razie konieczności otrzymują czystą odzież.

Podopieczni Ogrzewalni zobowiązani są do dbania o prządek w pomieszczeniach, z których korzystają. Wykonywania dodatkowych prac zleconych przez wychowawców placówki.

Pracownicy mogą odmówić przyjęcia do Ogrzewalni gdy osoba bezdomna jest:
- w stanie silnego upojenia alkoholowego
- zachowuje się agresywnie
- odmawia udostępnienia do wglądu rzeczy wnoszonych na teren obiektu
- wymaga ze względu na stan zdrowia pomocy medycznej
- odmawia doprowadzenia się do należytego stany higienicznego

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest formą pomocy środowiskowej udzielanej osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymaga usług w zakresie całodobowej opieki. Jest formą pomocy społecznej przygotowującą do usamodzielnienia, wspierającą w działaniach ukierunkowanych do podjęcia samodzielnego życia. Pobyt w mieszkaniu chronionym wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Mieszkanie chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu funkcjonuje od 2004 roku. W mieszkaniu w tym przebywają dwie osoby. Nadzór na funkcjonowaniem mieszkania sprawują wychowawcy Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi- Schronisko, Ogrzewalnia przy współpracy z pracownikami socjalnymi ośrodka.


Akty prawne regulujące przyznawanie pomocy w formie schronienia

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Uchwała nr XVI/233/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi – Schronisko, Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 233)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896)
  • Zarządzenie nr 6/07 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Schroniska dla bezdomnych w Kołobrzegu
  • Zarządzenie nr 11/13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu mieszkania chronionego z siedzibą przy ul. Zwycięzców 12 a prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi
  • Zarządzenie nr 47/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Ogrzewalni w Dziale Opieki nad osobami Bezdomnymi – Schronisko, Ogrzewalnia
  • Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dziennego kosztu pobytu mieszkańca w schronisku w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi – Schronisko, Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na rok 2020
Zasady przyznawania pomocy w formie schronienia
O pomoc w formie schronienia w Domu dla Bezdomnych może ubiegać się osoba, która została pozbawiona schronienia w znaczeniu formalnoprawnym lub w rozumieniu potocznym. Za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

- Osoby bezdomne do schroniska przyjmuje wychowawca na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS
- Maksymalny czas pobytu w schronisku wynosi 3 m-ce z możliwością przedłużenia
Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Kołobrzegu jest bezpłatny w przypadku braku źródła dochodu. W sytuacji, gdy dochód osoby bezdomnej jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, pensjonariusz ponosi odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
- Warunkiem przebywania w schronisku jest przestrzeganie regulaminu, przede wszystkim pełna abstynencja. Warunek ten najczęściej bywa przeszkodą, której bezdomni nie mogą pokonać samodzielnie. Aktywna współpraca z wychowawcami - aspirantami pracy socjalnej oraz pracownikami socjalnymi może zaowocować usamodzielnieniem się osób bezdomnych. Bezdomni są motywowani do wyznaczania sobie celów życiowych np.: leczenia choroby alkoholowej, znalezienia pracy, mieszkania, odbudowywania więzi rodzinnych, itp.  

Załączniki do pobrania: 

- Regulamin Schroniska     Regulamin schroniska.doc (55kB) word

- Regulamin Ogrzewalni    Regulamin Ogrzewalni (148kB) pdf

- Regulamin Pobytu w Mieszkaniu Chronionym Regulamin Pobytu w Mieszkaniu Chronionym (265kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (14 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (14 lutego 2009, 17:33:11)

Ostatnia zmiana: Anna Waligórska (21 listopada 2020, 23:09:28)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16063