Najważniejsze akty prawne regulujące działalność poszczególnych działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

Pomoc Społeczna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Wspieranie Rodziny

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Stypendia ( pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 3. Uchwała Nr XXXIII/452/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013 r w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 

Świadczenia Rodzinne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Dodatki Mieszkaniowe

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
 2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu

Fundusz Alimentacyjny

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Kołobrzeskie Becikowe

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
 2. Uchwała nr VIII/90/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Kołobrzeskie becikowe"
 3. Uchwała nr XVII/257/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Kołobrzeskie becikowe".


metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (25 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (25 lutego 2009, 23:00:08)

Ostatnia zmiana: Damian Pabin (10 stycznia 2023, 08:47:10)
Zmieniono: Aktualizacja aktów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10384