Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. 

Data publikacji strony internetowej
2013-05-15 

Data ostatniej istotnej aktualizacji
2018-04-19 

Status pod względem zgodności
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
 
Treści niedostępne: 
 
• Fragmenty tekstu są przedstawione w formie grafiki
• Brak możliwości zmiany kontrastu i wielkości tekstu
• Część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie)
• Brak konsekwencji nawigacyjnej
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
• Serwis internetowy nie jest poprawnie odczytywany przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
• Dokumenty PDF zawierają błędy w warstwie tekstowej
• Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Waligórska, a.waligorska@mops.kolobrzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943552330. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl. 

Dostępność architektoniczna 

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu mieści się przy ul. Okopowej 15, 78-100 Kołobrzeg. Do budynku prowadzi wejście od ul. Okopowej z poziomu chodnika. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w pokoju nr 116. Budynek nie posiada windy. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się istnieje możliwość skorzystania z windy w sąsiadującym budynku Centrum Spraw Społecznych (ul. Okopowa 15a). Budynki są połączone z poziomu pierwszego piętra za pomocą łącznika i można się pomiędzy nimi swobodnie przemieszczać. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się zarówno na parterze jak i piętrze budynku. Przed budynkiem Centrum Spraw Społecznych wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 

metryczka


Wytworzył: Gracjan Tyczyński (30 marca 2020)
Opublikował: Gracjan Tyczyński (30 marca 2020, 15:13:08)

Ostatnia zmiana: Gracjan Tyczyński (30 marca 2020, 15:18:16)
Zmieniono: Formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 376