Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej w tym elementów niedostępnych cyfrowo albo o udostępnienie danych w nich zawartych za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Do złożenia żądania można wykorzystać przygotowany przez Urząd wniosek.
 
Art. 18. 1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.
Żądanie powinno zawierać:
1.    dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2.    wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
3.    wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4.    wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.
Żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej realizowane jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Może nastąpić odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożenia do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu  o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1.    dane kontaktowe wnioskodawcy;
2.    wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3.    wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4.    wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (19kB) word
wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Waligórska (7 listopada 2021)
Opublikował: Anna Waligórska (7 listopada 2021, 19:29:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641